GDPR, tietosuoja ja evästeet

Tieto­suo­ja-ase­tuk­sen vaa­ti­ma rek­isteriseloste, sekä seloste evästei­den ja muiden henkilöti­eto­jen ja niihin ver­rat­tavien tieto­jen käytöstä.

EM-futis 2021 — sivus­to kerää kaik­ista veikkaa­jista, ja heistä ketkä pyrkivät veikkaa­jik­si, eri­laisia tieto­ja ja tilas­to­ja. Keräämme myös tieto­ja käyte­ty­istä pääte­lait­teista jot­ta tietäisimme kuka mitäkin linkkiä klikkaa ja kuin­ka sivus­to teknis­es­ti toimii. Meil­lä on myös mon­en muun yhteistyökump­panin tieto­ja ja tiedämme esimerkik­si sähkö­pos­tiosoit­teen, etu- ja suku­ni­men ja puhe­lin­nu­meron kaikkien veikkaa­jien osalta. Jos henkilö on antanut väärät tiedot, veikkauk­sen voit­to­ja ei sil­loin toimite­ta ko. henkilölle.

Tieto­ja tarvi­taan esimerkik­si sik­si että on aika vaikeaa toimit­taa oikeaa veikkaus­ta asi­akkaalle, mikäli emme tiedä mitä riv­iä hän on veikan­nut tai mihin hän halu­aa mah­dol­lisen voit­ton­sa toimitet­tavak­si. Myös nimi, puhe­lin­nu­mero sähkö­pos­tiosoite ja muut sen kaltaiset ovat tärkeitä tieto­ja, jot­ta osaamme vas­ta­ta veikkaa­jien kyse­ly­i­hin. Jos meil­lä ei olisi edel­lä kuvat­tu­ja tieto­ja niin jou­tu­isimme esim. vas­taa­maan kyse­ley­i­hin lehti-ilmoituk­sel­la. Olisi aika kallista ja aikaa vievää vas­ta­ta nimet­tömi­in veikkausky­se­le­ly­i­hin esimerkik­si Etelä-Saimaan, Kymen Sanomien, Kou­volan Sanomien, Turun Sanomien, Helsin­gin Sanomien ja Aamule­hden ilmoituksilla.

Kos­ka on käytän­nössä havait­tu  että Post IT — laput eivät pysy tal­lessa ja sato­jen kävi­jöi­den tieto­jen hal­lit­sem­i­nen sähkö­postin kan­siois­sa ei onnis­tu, niin olemme otta­neet käyt­töön SQL-tietokan­nan osana veikkaus­ta. Tosin MySQL — ohjel­ma tulee osana WWW-sivus­toa joten mik­sipä sitä ei suo­raan hyö­dyn­net­täisi, eikö vaan? Ohjel­ma ei pois­tanut sitä seikkaa että kukaan ei muista soit­taa veikkaa­jalle viikon kulut­tua kyse­ly­istä mut­ta se kerää veikkaa­jien tiedot yhteen paikkaan. Tämä paik­ka sijait­see jos­sain Suomes­sa. Olemme eri pääte­lait­teil­la yhtey­dessä sinne Suomeen mis­tä sit­ten aina saamme ne tiedot joi­ta tarvit­semme hoitaak­semme EM-futis 2021 veikkaus­ta.  Ohjel­man omis­ta­ja siel­lä Suomes­sa on todel­la tark­ka tur­val­lisu­ud­es­ta (ainakin niin he vaku­ut­ta­vat omas­sa EU-tieto­suo­jain­fos­saan). Niil­lä on kuulem­ma oikein muuri sen henkilöti­eto­varas­ton ympäril­lä, mut­ta onko oikein ulkois­tet­tu­ja var­ti­joi­ta, siitä ei ole tietoa. He eivät kuitenkaan kopi­oi kaikkia tieto­ja siltä var­al­ta että jos siihen varas­toon tulee jokin vika, saadaan sit­ten vikati­lanteessa ne kopi­ot käyt­töön. Tämä on mei­dän itse hoidet­ta­va kos­ka jos­sain Suomes­sa sijait­se­va palvelin on kk-kul­ul­la ostet­tu, todel­la hal­val­la SLA-sopimuk­sel­la (Ser­vice Lev­el Agree­ment), ilman mitään suurem­pia takui­ta. Asi­akas on siis omil­laan mm. var­muusko­pi­oiden osalta, hyvä ja hal­pa remont­timies ei myöskään päde WWW-sivu­jen osalta ellei itse ole se eri­no­mainen, hyvä ja hal­pa Remont­ti Reiska.

Joskus käy niin hyvin että saamme veikkaus­riv­in sisään Täl­löin me tarvit­semme myös arkalu­on­toista tietoa. Sil­loin veikkauk­sen yhtey­dessä kysytään muu­takin kuin kengän kokoa, tai lem­piväriä. Näin osaamme kohdis­taa veikkaa­jan lempin­i­men hänen oikeaan nimeen­sä veikkaus­tu­losten selvittyä.

Joskus, kun meil­lä on aikaa, niin käytämme saami­amme tieto­ja myös tei­dän veikkaa­jien infoamiseen ja “häir­in­tään”. Saatamme myös olla yhtey­dessä mikäli jos­sakin veikkaus­rivis­sä huo­mataan jokin val­ta­va moka mikä vaatii kor­jaamista tai muu­ta veikkauk­sen väli­aikat­u­lok­si­in liit­tyviä huomioi­ta. Luo­ja on mei­dät vielä säästänyt täl­laisil­ta Suurem­mil­ta Hup­sis ja OHO — pieleen meni yhtey­de­no­toil­ta, mut­ta jos kum­minkin joskus joudumme sel­l­aisen lähet­tämään, niin käytämme siinä niitä Suomes­sa ole­via tietoja.

Henkilöti­eto­jen lisäk­si me kerätään muitakin tieto­ja. Tai ne oikeas­t­aan kerää joku muu, kuten Google tai Face­book, mut­ta ne sit­ten antaa niistä tiedoista koost­et­tua dataa mei­dän sisäiseen ja joskus myös ulkoiseen käyt­töön ja tiedok­si koos­t­eena mm. sivus­tol­la kävi­jöille. Jot­ta saamme sitä dataa niin EM-futis 2021 WWW-sivuil­la on evästeitä ja vim­paimia. Niiden avul­la tiedämme esimerkik­si kuin­ka kauan robot­it ja lait­tei­den takana istu­vat ja seiso­vat ihmiset viet­tävät mil­läkin sivul­lamme, mis­tä ne sinne tulee, ja mihin ne siitä jatkaa edelleen matkaansa. Isot Amerikan pojat ovat ker­toneet että kaikkea mah­dol­lista dataa olisi mah­dol­lisu­us hyö­dyn­tään eri­lai­sis­sa sosi­aal­i­sis­sa mediois­sa surut­ta mut­ta se on kuulem­ma ehkä jopa laiton­ta, ainakin arve­lut­tavaa. Kos­ka olemme kuu­li­aisia Suomen kansalaisia niin emme tietääk­semme toi­mi lait­tomasti. Käytämme kuitenkin tätä evästei­den tuot­ta­maa dataa, jot­ta voimme kohdis­taa markki­noin­timme niihin ihmisi­in ketkä ovat kiin­nos­tunei­ta veikkauk­ses­ta ja jalka­pal­lon EM-kisoista vuon­na 2021. Sik­si siis käytämme evästeitä, tietääk­semme mitä sivus­tol­la ylipään­sä tapahtuu.

Jos kum­minkin halu­at että sin­ua ei var­joste­ta netis­sä, niin voit yrit­tää suo­jau­tua paina­mal­la selaime­si ase­tuk­sista eväs­teet pois käytöstä. Sen jäl­keen me emme seu­raa sin­ua. Muista kuitenkin, että kaik­ki eivät toi­mi sään­tö­jen mukaan. Jos oikeasti halu­at että kukaan ei seu­raa mitä teet tietokoneel­la, niin katkaise vir­ta­jo­hto. Voit ottaa tietokoneesi verkkoko­rtin kokon­aan pois tai kan­net­tavas­ta lait­teen sisältä WLAN-kortin pois. Edel­lä maini­tun toimen­piteen jäl­keen voit kat­soa tietokonet­ta ilman, että tarvit­see pelätä kenenkään seu­raa­van. Valitet­tavasti toimen­piteen jäl­keen myös muut Intet­net-sivus­tot eivät toi­mi. Täl­löin voit tehdä näin:

Toiv­ot­tavasti täl­läkin ker­taa EU:n mukanaan tuo­ma direk­ti­ivi on tuonut meille kaikille val­taisaa hyö­tyä, ja tekin olette samaa mieltä, että on todel­la tärkeää että jokainen yrit­täjä Euroopas­sa erik­seen luo rek­isteriselosteet siitä, miten käsit­telee asi­akkaiden­sa tieto­ja. Mikäli jollekulle jäi kysymyk­siä siitä miten me hoidamme rek­istere­itämme, niin toivomme että otat­te yhteyt­tä ja kysytte. 

Tässä EM-futis 2021 näistä rek­iste­ri­asioista ja ja muis­takin asioista vas­taa alatun­nis­teessa ole­va lempin­imel­lään varustet­tu henkilö. Yhteystiedot löy­tyvät alatun­nis­teen eri sosi­aal­is­ten medioiden kanavien kautta.

Джапа — Джари Харью — #24 — Jari Harju

kesäkuu 2021

12kes19:0021:00Tanska - SuomiB-lohko

12kes22:00Belgia - VenäjäB-lohko

16kes16:0018:00Venäjä - SuomiB-lohko

17kes19:0021:00Tanska - BelgiaB-lohko

21kes22:0023:45Belgia - SuomiB-lohko

21kes22:0023:50Venäjä - TanskaB-lohko

X